top of page
Accounting Documents
351
Синтетска сметка

Ситен инвентар во употреба

На сметката 351 - Ситен инвентар во употреба, се евидентира ситниот инвентар во употреба.

bottom of page