top of page
Accounting Documents
350
Синтетска сметка

Ситен инвентар на залиха

На сметката 350 - Ситен инвентар на залиха, се евидентираат залихите на ситниот инвентар во магацин.

bottom of page