top of page
Accounting Documents
329
Синтетска сметка

Отстапување од стандардните (плански) цени на резервните делови

На сметката 329 - Отстапување од стандардните (плански) цени на резервните делови, се евидентира отстапување од стандардните (плански) цени на резервните делови.

bottom of page