top of page
Accounting Documents
320
Синтетска сметка

Залиха на резервни делови

На сметката 320 - Залиха на резервни делови, се евидентираат залихите во магацин на резервните делови.

bottom of page