top of page
Accounting Documents
310
Синтетска сметка

Суровини и материјали на залиха

На сметката 310 - Суровини и материјали на залиха, се евидентираат залихите на суровините, на основниот и помошниот материјал, на горивата и мазивата, на канцеларискиот материјал, залихите на материјал врз основа на поврзано производство, залихите на материјалот за амбалажа, залихите на храна и пијалок и др. (во угостителството и хотелиерството), залихите на отпаден и расходуван материјал, залихите на земјоделски материјал и друго.

bottom of page