top of page
Accounting Documents
31
Група

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

На сметките од групата 31- Залихи на суровини и материјали, се евидентира вредноста на залихите, вредносното усогласување на залихите на суровините и материјалите и отстапувањата од стандардните (планските) цени, според називите на сметките од оваа група. Признавањето и вреднувањето на залихите се врши во согласност со МСС 2 и други релевантни МСФИ и оддел 13 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page