top of page
Accounting Documents
304
Синтетска сметка

Останати давачки поврзани со набавката на залихите

На сметката 304 - Останати давачки поврзани со набавката на залихите, се евидентираат останатите давачки поврзани со набавката на залихите на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар, амбалажата и автогумите.

bottom of page