top of page
Accounting Documents
299
Синтетска сметка

Останати пасивни временски разграничувања

На сметката 299 - Останати пасивни временски разграничувања, се евидентираат пасивните временски разграничувања кои не се евидентирани на другите сметки на групата 29.

bottom of page