top of page
Accounting Documents
294
Синтетска сметка

Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки

На сметката 294 - Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки, се евидентираат одложените приходи од државните субвенции, донации, помошти и слично во согласност со МСС 20 и други релевантни МСФИ и оддел 24 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page