top of page
Accounting Documents
293
Синтетска сметка

Пресметани приходи за идни периоди

На сметката 293 - Пресметани приходи за идни периоди, се евидентираат наплатените или пресметаните приходи во тековниот пресметковен период, а кои се однесуваат на идниот пресметковен период, како што се: однапред наплатени приходи и останатите приходи на идниот период.

bottom of page