top of page
Accounting Documents
290
Синтетска сметка

Однапред пресметани трошоци

На сметката 290 - Однапред пресметани трошоци, се евидентираат пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период, а за кои не е примена фактура (телефон, греење, електрична енергија, плин, вода и слично), пресметана наемнина (оперативен наем), пресметани трошоци за реклама, пропаганда и саеми, пресметани трошоци за одржување на недвижностите, постројките и опрема, пресметани трошоци за премии за осигурување, пресметани трошоци за претплата на списанија, весници, стручна литература и слично, пресметани трошоци за банкарски услуги и други пресметани трошоци.

bottom of page