top of page
Accounting Documents
285
Синтетска сметка

Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва во земјата и странство

На сметката 285 - Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва во земјата и странство се евидентираат обврските врз основа на примени заеми и кредити од матични, зависни и други поврзани друштва во земјата и странство и обврските за камата.

bottom of page