top of page
Accounting Documents
281
Синтетска сметка

Долгорочни обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата и странство

На сметката 281 – Долгорочни обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата и странство, се евидентираат обврските врз основа на примени долгорочни аванси, депозити и кауции од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page