top of page
Accounting Documents
280
Синтетска сметка

Долгорочни обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата и странство

На сметката 280 - Долгорочни обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата и странство, се евидентираат обврските според називот на сметката. Во рамки на оваа сметка се евидентираат обврските за камата.

bottom of page