top of page
Accounting Documents
28
Група

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 28 - Долгорочни обврски, се евидентираат обврските кои доспеваат во рок подолг од една година, од денот на настанувањето, односно по период на известување, според називите на сметките од оваа група. Долгорочните обврски се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и оддели 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page