top of page
Accounting Documents
271
Синтетска сметка

Резервирања за трошоци за обновување на природни богатства

На сметката 271 - Резервирања за трошоци за обновување на природни богатства се евидентираат резервирањата за обновување на земјиште и за биолошка репродукција на шумите.

bottom of page