top of page
Accounting Documents
264
Синтетска сметка

Обврски врз основа на издадени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

На сметката 264 - Обврски врз основа на издадени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање, се евидентираат обврските врз основа на издадени хартии од вредност во согласност со сметководствената политика на друштвото.

bottom of page