top of page
Accounting Documents
262
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми во земјата

На сметката 262 - Краткорочни кредити и заеми во земјата, се евидентираат обврските по краткорочни кредити и заеми во земјата со рок на доспевање до една година. Во рамки на сметката друштвото обезбедува аналитичка евиденција за обврските врз основа на камати и дел од долгорочите заеми и кредити за делот кој доспева за плаќање до 1 година.

bottom of page