top of page
Accounting Documents
261
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство

На сметката 261 - Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство, се евидентираат обврските по краткорочни кредити и заеми од странство со рок на доспевање до една година спрема нерезидентните матични, зависни и други поврзани друштва. Во рамките на сметката друштвото обезбедува аналитичка евиденција за обврските по камати и дел од долгорочните заеми и кредити за делот кој доспева за плаќање до 1 година.

bottom of page