top of page
Accounting Documents
256
Синтетска сметка

Обврски за краткорочни резервирања на трошоци во гарантен рок

На сметката 256 - Обврски за краткорочни резервирања на трошоци во гарантен рок, се евидентираат резервирања за трошоци во времетраење на гарантниот рок.

bottom of page