top of page
Accounting Documents
249
Синтетска сметка

Останати обврски спрема вработените

На сметката 249 – Останати обврски спрема вработените, се евидентираат обврските кои не се евидентирани на другите сметки од групата 24.

bottom of page