top of page
Accounting Documents
239
Синтетска сметка

Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки

На сметката 239 - Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки, се евидентираат обврските за јавни давачки кои не се евидентирани на другите сметки во рамките на групата 23.

bottom of page