top of page
Accounting Documents
222
Синтетска сметка

Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата

На сметката 222 - Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page