top of page
Accounting Documents
22
Група

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски спрема добавувачи, се евидентираат фактурираните и нефактурираните обврски спрема добавувачите во земјата и во странство.

bottom of page