top of page
Accounting Documents
210
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата

На сметката 210 - Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата, се евидентираат фактурираните и нефактурираните обврски спрема домашните матични, зависни и други поврзани друштва кои влегуваат во групата за консолидирање.

bottom of page