top of page
Accounting Documents
191
Синтетска сметка

Однапред платени зависни трошоци за набавка

На сметката 191 - Однапред платени зависни трошоци за набавка, се евидентира износот на платените трошоци врз основа на набавка на суровини, материјали, резервни делови, ситен инвентар и стоки кои не се евидентирани на сметките од групата 30 и група 65.

bottom of page