top of page
Accounting Documents
19
Група

ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

На сметките од групата 19 - Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР), се евидентираат однапред платените трошоци и приходите од тековниот период кои не можеле да бидат фактурирани.

bottom of page