top of page
Accounting Documents
168
Синтетска сметка

Останати краткорочни финансиски средства

На сметката 168 - Останати краткорочни финансиски средства, се евидентираат краткорочните финансиски средства кои не се евидентирани на другите сметки од групата 16.

bottom of page