top of page
Accounting Documents
165
Синтетска сметка

Хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата

На сметката 165 - Хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата, се евидентираат финансиските средства набавени или настанати првенствено со цел за остварување на добивка од краткорочните флуктуации на цените.

bottom of page