top of page
Accounting Documents
164
Синтетска сметка

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

На сметката 164 - Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање, се евидентира отплатата на долгорочните хартии од вредност кои доспеваат за плаќање во рок до една година, освен оние кои се евидентирани на сметката 107- Хартии од вредност - готовински еквиваленти.

bottom of page