top of page
Accounting Documents
162
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми во земјата

На сметката 162 - Краткорочни кредити и заеми во земјата, се евидентираат краткорочните кредити и заеми со рок на доспевање до една година, дадени на неповрзани друштва во земјата.

bottom of page