top of page
Accounting Documents
152
Синтетска сметка

Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг

На сметката 152 - Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page