top of page
Accounting Documents
151
Синтетска сметка

Побарувања за тантиеми (надоместоци за користење патенти, знаци и авторски права)

На сметката 151 - Побарувања за тантиеми (надоместоци за користење патенти, знаци и авторски права), се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page