top of page
Accounting Documents
15
Група

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

На сметките од групата 15 - Останати побарувања, се евидентираат побарувањата според називите на сметките од оваа група.

bottom of page