top of page
Accounting Documents
149
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на побарувањата од вработените

На сметката 149 - Вредносно усогласување на побарувањата од вработените, се евидентира разликата меѓу сметководствената вредност и проценетата вредноста на побарувањата од вработените за кои постои веројатност за ненаплативост.

bottom of page