top of page
Accounting Documents
143
Синтетска сметка

Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања

На сметката 143 - Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања, се евидентираат побарувања за службени патувања во земјата и странство.

bottom of page