top of page
Accounting Documents
14
Група

ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

На сметките од групата 14 - Побарувања од вработените, се евидентираат побарувањата од вработените според називите на сметките од оваа група.

bottom of page