top of page
Accounting Documents
139
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на побарувањата од државни органи и институции

На сметката 139 - Вредносно усогласување на побарувањата од државни органи и институции, се евидентира разликата меѓу сметководствената вредност и проценетата вредност на побарувањата од државни органи и институции за кои постои веројатност за ненаплативост.

bottom of page