top of page
Accounting Documents
136
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платен данок на имот

На сметката 136 - Побарувања за повеќе платен данок на имот, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page