top of page
Accounting Documents
132
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки

На сметката 132 - Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page