top of page
Accounting Documents
126
Синтетска сметка

Спорни и сомнителни побарувања

На сметката 126 - Спорни и сомнителни побарувања, се евидентираат побарувањата спрема називот на сметката, како што се: побарувања од купувачи во предстечајна постапка, побарувања од купувачи во стечајна постапка, побарувања од купувачи во ликвидација, отпишаните побарувања од купувачите поради застареност и друго.

bottom of page