top of page
Accounting Documents
12
Група

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

На сметките од групата 12 - Побарувања од купувачи, се евидентираат побарувањата од купувачите во земјата и странство врз основа на продажба на добра и услуги. Побарувањата врз основа на продажба се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 23, 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и среднисубјекти.

bottom of page