top of page
Accounting Documents
116
Синтетска сметка

Побарувања од специфично работење од поврзани друштва

На сметка 116 - Побарувања од специфично работење од поврзани друштва, се евидентираат побарувањата од матични, зависни и други поврзани друштва врз основа на комисиона и консигнациона продажба во земјата и во странство, извоз, увоз за туѓа сметка.

bottom of page