top of page
Accounting Documents
113
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во странство

На сметката 113 - Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во странство, се евидентираат дадените аванси, депозити и кауции за набавка на добра и услуги во странство на матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page