top of page
Accounting Documents
112
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата

На сметката 112 - Побарувања од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата, се евидентираат дадените аванси, депозити и кауции за набавка на добраи услуги во земјата на матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page