top of page
Accounting Documents
111
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство

На сметката 111 - Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра(производи и стоки) и услуги во странство, се евидентираат побарувањата врз основа на продажба на добра и услуги на странските матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page