top of page
Accounting Documents
105
Синтетска сметка

Парични средства во благајна во странска валута

На сметката 105 - Парични средства во благајна во странска валута, се евидентира состојбата, уплатите и исплатите на ефективни странски парични средства за службени патувања во странство, за трошоци поврзани со транспортот на стоката во странство, за менувачки работи и слично.

bottom of page