top of page
Accounting Documents
049
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на долгорочни побарувања

На сметката 049 - Вредносно усогласување на долгорочни побарувања, се евидентира пресметаното вредносно усогласување на долгорочните побарувања.

bottom of page