top of page
Accounting Documents
047
Синтетска сметка

Останати долгорочни побарувања

На сметката 047- Останати долгорочни побарувања, се евидентираат долгорочните побарувања кои не се евидентирани на сметките од групата 04.

bottom of page