top of page
Accounting Documents
044
Синтетска сметка

Побарувања врз основа на дадени гаранции

На сметката 044 - Побарувања врз основа на дадени гаранции, се евидентираат побарувањата од гаранции за добро изведени работи, гаранции за тендери и друго.

bottom of page